Jedź z nami na festiwal!

Regulamin Konkursu

1. Warunki ogólne

1.1. Zleceniodawcą oraz organizatorem Konkursu ”Jedź z nami na festiwal!” (dalej „Konkurs”) jest: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327143, NIP 7822463563 (dalej „Organizator” lub “Zleceniodawca”).

1.2. Organizatorem Wykonawczym Konkursu ”Jedź z nami na festiwal!” (dalej „Konkurs”) jest V&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu 60-247 przy ul. Nehringa 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429425, NIP 779-24-07-300. (“Organizator Wykonawczy”).

1.3. Organizator wykonawczy działa na zlecenie, za wiedzą i zgodą oraz zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Zleceniodawcy. Organizator wykonawczy ponosi odpowiedzialność za koordynację obsługi Konkursu, kontakt z Uczestnikami (w tym z Laureatami) i współpracę z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi celem poprawnego przeprowadzenia Konkursu oraz wstępne rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu. Organizator wykonawczy ponosi również odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe płatnika oraz treść Regulaminu.

1.4. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora wykonawczego, Zleceniodawcy oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.

1.5. Regulamin Konkursu jest dostępny na oficjalnej stronie Volkswagen Samochody Dostawcze pod https://www.vwdostawcze.pl/pl/informacje-prawne/regulamin-konkursu-jedz-z-nami-na-festiwal.htmlOpens an external link.

Uczestnicy Konkursu mają możliwość jego pobrania, przechowywania i odtwarzania w normalnym toku czynności.

1.6. Konkurs ma charakter ogólnopolski i obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest ogłaszany w serwisie internetowym i kierowany do użytkowników sieci Internet.

1.7. Zadanie konkursowe polega na dodaniu przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

1.8. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu przez uczestnika w serwisie Instagram publikacji oznaczonej hasztagami #vwvibes i #vwsaltwave będącej autorską odpowiedzią na pytanie:

„Jak wyobrażasz sobie wakacje z modelem California 6.1 Ocean? Pokaż nam, dlaczego weekend z tym autem to Twoje marzenie!”.

1.9. Warunkiem wysłania Pracy konkursowej jest zapoznanie się Regulaminem. Zamieszczenie zgłoszenia w serwisie Instagram oraz oznaczenie go hasztagami #vwvibes i #vwsaltwave jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem przez Uczestnika.

1.10. Uczestnik umieszcza zgłoszenie zadanie konkursowe na stronie https://www.instagram.comOpens an external link we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

2. Czas trwania Konkursu

2.1. Konkurs trwa od dnia 3 sierpnia 2022 roku do dnia 12 sierpnia 2022 roku, przy czym zgłoszenia konkursowe Uczestników będą przyjmowane do dnia 10 sierpnia 2022 roku.

2.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 12 sierpnia 2022 roku w formie komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.instagram.com/vwdostawcze/Opens an external link.

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Instagram.com.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora i Organizatora Wykonawczego, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących  z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

3.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

4. Zasady Konkursu

4.1. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3 niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) poprzez umieszczenie Pracy konkursowej w Serwisie Instagram pod postem konkursowych i jest identyfikowana za pomocą loginu Instagram i Instagram ID.

4.2. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda za jedno zgłoszenie konkursowe. W razie zamieszczenia kilku zgłoszeń spełniających kryteria Konkursu wybór jednej podlegającej ocenie Pracy konkursowej należy do jury.

4.3. Data i godzina nadesłania Pracy konkursowej są rejestrowane przez portale Instagram.com.

4.4. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie lub dobra osobiste mogą zostać usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.instagram.com/vwdostawcze/Opens an external link.

4.5. Prace konkursowe będą oceniane przez przedstawicieli Organizatora i Organizatora Wykonawczego na podstawie subiektywnej opinii, przy uwzględnieniu w szczególności kreatywności i oryginalności odpowiedzi. Jury wyłoni 3 (trzy) zwycięskie zgłoszenia.

4.6. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma w komentarzu pod postem konkursowym. Jednocześnie zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem Wykonawczym za pomocą maila wysłanego na adres magda.piekarczyk@volkswagen.plOpens a mail link, w której powinien przekazać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefon.

4.7. Ocenie podlegają wyłącznie zgłoszenia konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt. 2.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.

5. Nagrody

5.1. W konkursie zostanie wyłonionych trzech laureatów. Każdy uczestnik, którego zgłoszenie konkursowe Jury uzna za najbardziej kreatywne zostanie nagrodzony i uzyska prawo do każdej z następujących nagród: [nagroda 1] karnetu na festiwal Salt Wave Festival 2022 z miejscem na polu namiotowym o wartości 499 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), [nagroda 2] karnetu na festiwal Salt Wave Festival 2022 o wartości 299 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) oraz [nagroda 3] trzydniowego użyczenia kampera VW California 6.1 w terminie 19-21 sierpnia 2022 na terenie festiwalu Salt Wave Festival 2022 o wartości 1200 zł (słownie tysiąc dwieście złotych).

Korzystanie z użyczonego kampera jest możliwe jedynie w celu noclegowym na terenie pola namiotowego na terenie festiwalu Salt Wave Festival 2022, w miejscu na polu namiotowym wynikającym z karnetu na festiwal Salt Wave Festival 2022 r. [nagroda 1].

Nagrodzony uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek poruszania się użyczonym pojazdem – w tym w szczególności nagrodzony uczestnik nie jest uprawniony do zmiany miejsca postojowego użyczonego pojazdu na polu namiotowym.

5.2. Łączna wartość nagród wynosi 1998 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).

i. do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

ii. Organizator wykonawczy, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

5.3. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

5.4. Laureat Konkursu zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych do Organizatora w ciągu tygodnia od daty ogłoszenia wyników. Dane należy przekazać drogą kontaktu poprzez wiadomość email na adres: magda.piekarczyk@volkswagen.plOpens a mail link .

5.5. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w Polsce osobiście przez przedstawiciela marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub przedstawiciela wskazanego dealera VW Dostawcze, w dniu 19-21 sierpnia 2022 na terenie festiwalu Salt Wave Festival 2022. Szczegóły dotyczące miejsca odebrania nagrody zostaną przekazane wyłącznie laureatom w wiadomości mailowej z adresu magda.piekarczyk@volkswagen.plOpens a mail link . Wydanie samochodu w celu noclegowym nastąpi wyłącznie po podpisaniu przez laureata protokołu zdawczo-odbiorczego i umowy użyczenia samochodu. Laureat jest zobowiązany podpisać odpowiednie dokumenty, o których mowa w zdaniu powyżej oraz odebrać pojazd osobiście.

5.6. Utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora ma miejsce:

i. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez Uczestnika,

ii. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora w ww. terminie danych osobowych.

iii. w przypadku zrzeczenia się prawa do nagrody przez Uczestnika;

iv. niezależnie od pkt i – iii powyżej odnośnie nagrody 3 tj. trzydniowego użyczenia kampera VW California 6.1 utrata prawa do tej Nagrody i przejście tej Nagrody na własność Organizatora ma miejsce również w przypadku niepodpisania przez laureata protokołu zdawczo-odbiorczego i umowy użyczenia samochodu zgodnie z pkt 5.5. powyżej.

5.6. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Uczestnika Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi, bądź z uwagi na zbyt późny termin, odstąpić od przyznania Nagrody, któremukolwiek z Uczestników. Przyznanie Nagrody innemu uczestnikowi odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

6. Inne Postanowienia

6.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Instagram.com. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.Instagram.comOpens an external link. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. W związku z powyższym Instagram nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

6.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: bokvw@volkswagen.pl

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w Serwisie.

6.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

6.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6.7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora Wykonawczego: V&P sp. z o.o. S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja w Konkursie Jedź z nami na festiwal!”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

6.8. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie pisemnie.

6.9 . Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę profilu Uczestnika w serwisie Instagram, z którego to profilu Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis Uczestnika.

6.10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora Wykonawczego. Organizator Wykonawczy pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.

7. Ochrona Danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327143, NIP 7822463563 (dalej: „Administrator”).

2. Uczestnicy Konkursu mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych Volkswagen Group Polska sp. z o.o. pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z. o. o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44 z dopiskiem „IOD”.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych przez Uczestnika może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie oraz zrealizowania jego postanowień (np. dotyczących przekazania nagrody).

4.  Administrator przetwarza następujące kategorie danych Uczestników Konkursu: identyfikator Instagrama (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko), a w przypadku Zwycięzcy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

5.  Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w następujących celach:

a) organizacji, obsługi Konkursu i prawidłowego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jako Zleceniodawcy Konkursu zobowiązanego do dotrzymania jego warunków wobec Uczestników (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);

b) udokumentowania wzięcia udziału w Konkursie i jego rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);

c) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.  Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane Administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, dostawcom usług IT, kurierom, podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne. Dane osobowe mogą być też przekazywane organom skarbowym w zakresie niezbędnym do uregulowania zobowiązań podatkowych związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Zleceniodawcy i Uczestników związanych z Konkursem. Dane osobowe będą przetwarzane ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych i ewidencyjnych dla celów podatkowych realizowanych przez Zleceniodawcę w związku z wydaniem nagród. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

8.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe prawa mogą być zrealizowane m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl lub pisemnie na adres siedziby Zleceniodawcy.

9. Uczestnikom Konkursu w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestników Konkursu, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

12. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w RODO.

13. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa odpowiadające ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Administrator ocenił prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: https://www.vwdostawcze.pl/pl/swiat-volkswagena/warto-wiedziec/wltp.html  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Z uwagi na ograniczenia parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany,  przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23 %), chyba, że zaznaczono inaczej. Marka Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Nie wszystkie obręcze/opony są dostępne w momencie konfiguracji. Niektóre obręcze/opony są oferowane w limitowanej ilości lub mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Prosimy zapytać Dealera o dostępność obręczy/opon i sprawdzić, czy skonfigurowany przez Państwa samochód posiada wybrane wyposażenie dodatkowe. Ze względów logistycznych i technologicznych zamówienie opon ściśle określonego producenta jest niemożliwe. Informacje o etykiecie UE opon dostępne u Partnerów marki Volkswagen Samochody Dostawcze oraz na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/serwis-i-akcesoria/czesci-i-akcesoria/kola-i-opony/informacje-o-oponach.html 
  • Dla Craftera 50 o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t parametry zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone zgodnie z procedurą NEDC i wynoszą w zależności od wariantu i wersji: zużycie paliwa od 9,3 l/100 km do 9,4 l/100 km, emisja CO2 - od 244 g/km do 247 g/km. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.vwdostawcze.pl/pl/uslugi-i-serwis/wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji.html